Home / ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุนภายใน)

  • ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัย (link)
  • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายใน (link)
  • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยภายใน (link)

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

  • ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัยภายนอก (link)
  • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก (link)
  • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยภายนอก (link)

ทุนงานวิจัยเชิงพื้นที่

  • ประกาศเกี่ยวกับทุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ (link)
  • ขั้นตอนการขอทุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ (link)
  • แบบฟอร์มการขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (link)