Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2557)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2557)

95. Title: ผลของการเสริมวิตามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์ต่อผลผลิตปลานิลแดงแปลงเพศที่เลี้ยงในกระชัง
Author(s): นพวรรณ ฉิ้มสังข์ และ ชุติมา ตันติกิตติ
Source: แก่นเกษตร
Volume: 42     Number: 1      Page: 47-54    Published: มกราคม-มีนาคม 2557

94. Title: Continuum of CareManagement for Victims and Families Assaulted in the Social Unrest, SouthernThailand: A Situation Analysis
Author(s): Wipa Sae-Sia, Praneed Songwathana, Sudsiri Hirunchuha and Hathairat Sangchan
Source: Journal of Nursing Science
Volume: 32     Number: 1      Page: 7-14    Published: January-March 2014

93. Title: Effect of Benzyladenine and Thidiazuron on Multiple ShootInduction in “Kluai Chang” In Vitro
Author(s): Patchanun Yensai and Potjamarn Suraninpong
Source: Khon Kaen Agriculture Journal
Volume: 42 Number: S3 Page: 157-161 Published: September 2014

92. Title: The production of marinefermented shrimp (Kung-Som) by traditional and pure culture method for safetycomsumption
Author(s): C. Sujarit and W. Rittirut
Source: Journal of Fisheries Technology Research
Volume: 8     Number: 2      Page: 1-12    Published:  06/2557-12/2557

91. Title: Trends in National Spending on HIV/AIDS Prevention and Control in Thailand, 2008 to 2011
Author(s): Shaheda Viriyathorn, Tanavit Pannoi, Kanjana Tisayaticom, Chitpranee Vasavid and Phusit Prakongsai
Source: Journal of Health Science
Volume: 22    Number: 6     Page: 1069-1079    Published: 11/2556 – 12/2556

90. Title: ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลสิงคโปร์: ข้อคิดสำหรับประเทศไทย
Author(s): วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
Source: วารสารดำรงราชานุภาพ
Volume: 49    Number: 49     Page: 47-61    Published:  10/2556-03/2557

89. Title: มลสารช่วงชีวิตสั้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ:การซื้อเวลาเพื่อชะลอปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Author(s): ธงชัย ขนาบแก้ว
Source: วารสารสิ่งแวดล้อม
Volume: 18    Number: 3     Page: 10-18   Published: 07/2557-09/2557

88. Title: ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): ธนวรรณ สงประเสริฐ, นัยนา หนูนิล และ สายฝน เอกวรางกูร
Source: วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Volume: 7     Number: 4     Page: 50     Published: ธันวาคม 2557

87. Title: Effects of ammonium, potassium, magnesium and zinc manipulation on nutrient uptake and fruit qualityof pummelo
Author(s): Hien Huu Nguyen, Somsak Maneepong and Potjamarn Suranilpong
Source: Khon Kaen Agricultural Science
Volume: 42    Number: 3     Page: 118-124     Published: May 2014

86. Title:  ผลการประเมินสถานการณ์ปัญหาและการจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายโดยการผสมผสานวิธีและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ของตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จรวย สุวรรณบำรุง, สมจิตร พรหมสุภา, ธีระ ด้วงสิน, อนันต์ ดำแป้น และ สุทธิ ทองขาว
Source: วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
Volume: 6   Number: 5    Page: 55-75    Published: 06/2557-07/2557

85. Title: การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสุ่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
Author(s): เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ นัยนา หนูนิล
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Volume: 6    Number: 6     Page: 22     Published:  07/2557-08/2557

84. Title: ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวบกพร่องของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท
Author(s): จอม สุวรรณโณ และ ลัดดา เถียมวงศ์
Source: วารสารพยาบาลตำรวจ
Volume: 6     Number: 2      Page: 1     Published:  06/2557-12/2557

83. Title: บริบทและหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการเรื่องสั้นอินโดนีเซีย
Author(s): จิรวัฒน์ แสงทอง
Source: วารสารปากไก่
Volume: 4      Number: –     Page: 25-36    Published:  พฤษภาคม 2557

82. Title: ธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการที่ดี) ในรูปแบบประชาธิปไตย
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Volume: 1      Number: 6     Page: 221-228     Published: 01/2557-06/2557

81. Title: จากสภาวะยกเว้นถึงพระเจ้าบนดิน:โทมัส ฮอบส์ในทฤษฎีการเมืองของคาร์ล ชมิทท์
Author(s): อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
Source: รัฐศาสตร์สาร
Volume: 35    Number: 3     Page: 52-92      Published:  07/2557-12/2557

80. Title: คอนกรีตผสมเส้นใยประสิทธิภาพสูง: นวัตกรรมวัสดุสำหรับโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
Author(s): มนเทียร เสร็จกิจ
Source: วิศวกรรมสาร
Volume: 67    Number: 2    Page: 19-22    Published: 03/2557-04/2557

79. Title: คอนกรีตผสมเส้นใย กลไกการทำงานของเส้นใย
Author(s): มนเทียร เสร็จกิจ
Source: โยธาสาร
Volume: 25    Number: 4     Page: 7-13    Published: 11/2556-12/2556

78. Title: ความเป็นตัวแทน (Representation)ในยุคสมัยของการครอบงำด้วยเทคโนโลยี: ข้อสังเกตบางประการใน RomanCatholicism and Political Form ของ Carl Schmit
Author(s): สุรัช คมพจน์
Source: รัฐศาสตร์สาร
Volume: 35    Number: 3     Page: 24-51    Published: 07/2557-12/2557

77. Title: ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเมืองยอกยาการ์ตา: ข้อสังเกตต่อบางมิติของยุคสมัยแห่งการปฏิรูปในอินโดนีเซีย
Author(s): ทรรศนะ  นวลสมศรี
Source: วารสารสันติศึกษา
Volume: 1     Number: 1     Page: 1    Published: 07/2557-12/2557

76. Title: Using Facet Classification Approach for Organizing Knowledge of Thai Traditional Medicine
Author(s): Siwanath Nuntapichai, Lampang Manmart and Chollabhas Vongprasert
Source: Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities
Volume: 20     Number: 1     Page:113-160     Published:  03/2557-03/2557

75. Title: การเมืองภาคพลเมือง : ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งบอกการเมืองของพลเมือง
Author(s): รงค์ บุญสวยขวัญ
Source: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Volume: 6 Number: 2 Page: 121-140  Published: August 2014

74. Title: Data Extracting and Generating the Authority Records from Union Catalog Bibliographic Records
Author(s): วิทยา เทวรังษี, ศิวนาถ นันทพิชัย และ ยุทธนา เจริญรื่น
Source: Pulinet Journal
Volume: 1     Number: 1     Page: 115-122     Published: 01/2557-04/2557

73. Title: Study the Contaminationof Coliform Escherichia coli and Salmonella in vegetables and Fruits
Author(s): Monthon Lertcanawanichakul
Source: Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
Volume: 37     Number: 2    Page: 108-115        Published:  04/2557-06/2557

72. Title: การลดลงของระดับคอเลสเตอรอลที่ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Man Rogosa Sharpe ในหลอดทดลองโดยแบคทีเรียกรดแลคติค
Author(s): จีรศักดิ์ ญาติรักษ์, วิชญาพร ยืนยั่ง,วีรยา เพ็งช่วย และ มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
Source: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Volume: 17   Number: 1    Page: 30-39    Published:  01/2557-06/2557

71. Title: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการควบคุมระเบียนบรรณานุกรม
Author(s): ศิวนาถ นันทพิชัย, พรพิมล วัชรกุล และ ณรงค์ ทองรักจันทร์
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Volume: 32   Number: 1   Page: 1-33    Published:  01/2557-04/2557

70. Title: การพัฒนาแนวปฏิบัติฝึกการทรงตัวอย่างง่ายที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ
Author(s): ลัดดา เถียมวงศ์
Source: วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Volume: 7      Number:  2      Page: 1        Published: 07/2557-10/2557

69. Title: การประเมินผลการรักษาเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ของพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกระบี่
Author(s): ฐิติยาพร โดยประกอบ, เกียรติกำจร กุศล และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารวิชาการแพทย์เขต 11
Volume:  27    Number: 4     Page: 22-38   Published:  10/2556-12/2556

68. Title: ภาษา อำนาจ หรือ ความเป็นอื่นผ่านเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน
Author(s): อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
Source: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Volume:  2        Number: 10       Page: 204-215                Published:  10/2556-12/2556

67. Title: การสารวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล และ พวงทิพย์  ภู่พงษ์
Source:  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Volume:  17    Number: 2     Page: 1    Published:  07/2557-12/2557

66. Title:  “ประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชน: ความคิดและปฏิบัติการของ ‘นักกิจกรรมทางการเมือง’ ในปัจจุบัน
Author(s):  นายอุเชนทร์  เชียงเสน
Source:  ฟ้าเดียวกัน
Volume:  3        Number:11       Page: 78-136                 Published: 10/2556-12/2556

65. Title: Preliminary numerical study of Thailand Plasma Focus II (TPF-II) design
Author(s): Arlee Tamman, Mudtorlep Nisoa and Thawatchai Onjun
Source: International Journal of Modern Physics
Volume: 32 Number: – Article ID: 1460334  Published: 2014

64. Title: Antioxidant and antimicrobial activities of aqueous & ethanol crude extracts of 13 Thai traditional plants
Author(s): Lanchakon Chanudom, Phuangthip Bhoopong, Rapheeporn Khwanchuea and Jitbanjong Tangpong
Source: International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
Volume: 3 Number: 1 Page: 549-558  Published: January 2014

63. Title: A simple method for cell culture of ‘Nemo’ ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris, Cuvier 1830)
Author(s): Songwut Patkaew, Sataporn Direkbusarakom and Opas Tantithakura
Source: Cell Biology International Reports
Volume: 21 Number: 1 Page: 39-45  Published: June 2014

62. Title: A Modified HMM Forward Algorithm for an Embedded Motion Type Classification
Author(s): W. Kurdthongmee
Source: International Journal of Signal Processing Systems
Volume: 2 Number: 2 Page: 83-90  Published: December 2014

61. Title: Phosphate Solubilization and Growth Promotion of Rubber Tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) by Trichoderma Strains
Author(s): Athakorn Promwee, Montree Issarakraisila, Warin Intana, Chiradej Chamswarng and Punnawich Yenjit
Source: Journal of Agricultural Science
Volume: 6 Number: 9 Page: 8-20  Published: September 2014

60. Title: Evaluation of Growth Performance in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) from Natural Mating with Molecular Relatedness
Author(s): Opor Siwasutham, Suwit Wuthisuthimethavee, Sataporn Direkbusarakom and Piyapong Chotipuntu
Source: Thai Journal of Genetics
Volume: 6 Number: S1 Page: 426  Published: 2013

59.  Title: Factors Affecting the Customers’ Choice of Purchasing Used Cars, Car Dealer, Car Loans and Leasing: Case Study of Consumers in Surat Thani Province and Songkhla Province
Author(s): Somnuk Aujirapongpan, Supit Ritkaew and Jaturon Jutidharabongse
Source: WMS Journal of Management
Volume: 3 Number: 3 Page: 32-47  Published: September – December 2014

58. Title: Thai Cremation Books Storage and Services : A case study of Center for Library Resources and Educational Media Walailak University
Author(s): อรรจน์ บัณฑิตย์ และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
Source: PULINET Journal
Volume: 1 Number: 2 Page: 144-150  Published: May-August 2014

57. Title: CLM’s Stock System, Walailak University
Author(s): ประเสริฐ สีแก้ว และ เมษา สินทบทอง
Source: PULINET Journal
Volume: 1 Number: 2 Page: 66-84  Published: May-August 2014

56. Title: Cost Effectiveness of Information Resources of the Center for Library and Educational Media, Walailak University
Author(s): อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, บุญเพ็ญ ชูทอง และ จริยา รัตนพันธุ์
Source: PULINET Journal
Volume: 1 Number: 2 Page: 29-37  Published: May-August 2014

55. Title: Daytime sleepiness, circadian preference, caffeine consumption and use of other stimulants among Thai college students
Author(s): Jason Tran, Somrat Lertmaharit, Vitool Lohsoonthorn, Wipawan C. Pensuksan, Thanapoom Rattananupong, Mahlet G. Tadesse, Bizu Gelaye and Michelle A. Williams
Source: Journal of Public Health and Epidemiology
Volume: 6 Number: 6 Page: 202-210  Published: June 2014

54. Title: Photocatalytic Oxidation of Gaseous Formaldehyde Using the TiO2 Coated SF Filter
Author(s): Janjira Triped, Wipada Sanongraj and Wipawee Khamwichit
Source: International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering
Volume: 8 Number: 5 Page: 404-407  Published: May 2014

53. Title: Obstructive Sleep Apnea and Multiple Anthropometric Indices of General Obesity and Abdominal Obesity among Young Adults
Author(s): Xiaoli Chen, Wipawan C. Pensuksan, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmaharit, Bizu Gelaye and Michelle A. Williams
Source: International Journal of Social Science Studies
Volume: 2 Number: 3 Page: 89-99  Published: July 2014

52. Title: Review: A regional security complex analysis of the Preah Vihear temple conflict, 1953-1962
Author(s): Poowin BUNYAVEJCHEWIN
Source: Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies
Volume: 32 Number: – Page: 14-26  Published: 2013

51. Title: Prevalence of Helicobacter pylori cagA genotype among dyspeptic patients in Southern Thailand
Author(s): Sueptrakool Wisessombat and Chatruthai Meethai
Source: Journal of Coastal Life Medicine
Volume: 2 Number: 11 Page: 895-898  Published: July 2014

50. Title: PCSK9: A New Target for Lipid-Lowering Therapy
Author(s): Nutjaree Jeenduang
Source: Songklanagarind Medical Journal
Volume: 32 Number: 2 Page: 89-105  Published: March-April 2014

49. Title: ไผ่แดง
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 179-184  Published: มีนาคม 2557

48. Title: โครงการพัฒนาร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์กับผลกระทบต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Author(s): สุพรรษา ถวายเทียน
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 179-184  Published: มีนาคม 2557

47. Title: อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร
Author(s): สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 145-162  Published: มีนาคม 2557

46. Title: การฝึกเขียนเรื่องให้เป็นเรื่องสั้น
Author(s): สมใจ สมคิด
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 77-98  Published: มีนาคม 2557

45. Title: วาดแผ่นดินอีสาน
Author(s): สุธาทิพย์ โมราลาย
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 65-76  Published: มีนาคม 2557

44. Title: รู้จักสักวา…จากอดีตถึงปัจจุบัน
Author(s): ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 43-64  Published: มีนาคม 2557

43. Title: วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ
Author(s): ทัศนียา บริพิศ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 14 Number: 1 Page: 39-42  Published: มีนาคม 2557

42. Title: Effectiveness of a lifestule modification program for pre-hypertensive adults: Preliminary findigs
Author(s): R. Jantasuwan, W. Deoisres,A. Deenan and E. Madigan
Source: Journal of Science, Technology, and Humanities
Volume: 11 Number: 2 Page: 139-148  Published: 2556

41. Title: L1 Use With University Students in Thailand : A Facilitating Tool or a Language Barrier in Learning English?
Author(s): Napapat Thongwichit
Source: Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
Volume: 13 Number: 2 Page: 179-206  Published: 2556

40. Title: Characterization of bioactive crude from culture broth of Brevibacillus laterosporus SA14 against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and in vitro cytotoxicity to human colon cancer HT-29 cells
Author(s): W. Chunglok and M. Lertcanawanichakul
Source: International Journal of Agricultural Technology
Volume: 9 Number: 6 Page: 1485-1495  Published: 2556

39. Title: The Influence of Free Cash Flow, Economic Value Added and Market Value Added to the Price Stock: The Empirical Study of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand in SET100
Author(s): Arsa Suwannaphurk, Somnuk Aujirapongpan and Neeranat Kaewprasert Rakangtong
Source: WMS Journal of Management
Volume: 3 Number: 2 Page: 57-65  Published: May – August 2014

38. Title: The relationship between accounting and tax expertise of Chief Financial Officer, Executive Directors and tax planning of listed companies in the Stock Exchange of Thailand
Author(s): Ratchada Suwangerd
Source: WMS Journal of Management
Volume: 3 Number: 1 Page: 17-29  Published: January – April 2014

37. Title: ปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตศุงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน
Author(s): จรัญญา ชูเขียว, จอม สุวรรณโณ และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารกองการพยาบาล
Volume: 40 Number: 1 Page: 39-56  Published: 2556

36. Title: จูเลีย เปเรซ : เพศ อิสลาม และดังดุตในสังคมอินโดนีเซียร่วมสมัย
Author(s): กรรณิการ์ ทิณแก้ว และ ทิวาพร จันทร์แก้ว
Source: วารสารรูสมิแล
Volume: 34 Number: 1 Page: 42-50  Published: 2556

35. Title: บัวแดงคำแถลงการณ์พรรคสังคมนิยมลาวฉบับกรมรูปเงา
Author(s): ปิยวรรณ จันทรศรี
Source: วารสารรูสมิแล
Volume: 34 Number: 1 Page: 51-66  Published: 2556

34. Title: ว่าด้วยชาติพันธุ์และเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซีย
Author(s): เหมือนขวัญ เรณุมาศ และ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
Source: วารสารรูสมิแล
Volume: 34 Number: 1 Page: 67-74  Published: 2556

33. Title: การอ่าน ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลาย ของชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
Author(s): สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และ อรศิริ ปาณินท์
Source: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
Volume: 9 Number: 1 Page: 131-154  Published: 2556

32. Title: ไทใหญ่กับการสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงไทใหญ่
Author(s): มนวัธน์ พรหมรัตน์
Source: มนุษยศาสตร์สาร
Volume: 14 Number: 1 Page: 64-92  Published: 2556

31. Title: ภาษา อำนาจ หรือ ความเป็นอื่นผ่านเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน
Author(s): อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
Source: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
Volume: 30 Number: 2 Page: 203-216  Published: 2556

30. Title: การวิเคราะห์ระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่อยู่ในเอกสารใบลานที่มีในปัจจุบัน
Author(s): บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ, ลำปาง แม่นมาตย์ และ ศิวนาถ นันทพิชัย
Source: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Volume: 35 Number: 2 Page: 208-232  Published: 2556

29. Title: การวิเคราะห์โครงสร้างระเบียนบรรณานุกรมโดยใช้การวิเคราะห์แฟซิท
Author(s): ภามพิภพพ์ ปุณณพุฒิโมกข์, ศิวนาถ นันทพิชัย และ สลิล บุญพราหมณ์
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Volume: 31 Number: 3 Page: 1-29  Published: 2556

28. Title: การประเมินหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): ศิวนาถ นันทพิชัย, สัจจารีย์ ศิริชัย, สิริวัจนา แก้วผนึก และ คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Volume: 31 Number: 3 Page: 49-77  Published: 2556

27. Title: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมกับห้องสมุดดิจิทัล
Author(s): สุธัญญา ด้วงอินทร์
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Volume: 31 Number: 3 Page: 78-95  Published: ธันวาคม 2556

26. Title: การพัฒนากระดาษต้านการดูดซึมน้ำโดยการผสมด้วยยางธรรมชาติ
Author(s): สุฤกษ์ คงทอง และ อรสา พัฒน์จันทร์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
Volume: 29 Number: 2 Page: 263-273  Published: 2556

25. Title: การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของข้าวพันธู์ปลูกของภาคใต้ด้วยลำดับเบสของยีน matK
Author(s): นภนต์ กล่อมเกล้า, มารวย เมฆานวกุล และ ฉัตรชัย งามเรียบสกุล
Source: วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Volume: 30        Number: 2       Page: 27-36        Published: 2556

24. Title: ความต้านทานโรคและการค้นหายีนที่มีความสำพันธ์กับความต้านทานโรคสเตรปโตคอตโคซิสในปลานิล
Author(s): อนงค์ นิ่มละมัย, ปิยะพงค์ โชติพันธุ์, สถาพร ดิเรกบุษราคม และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
Source: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Volume: 7        Number: 2       Page: 38-50        Published: 2556

23. Title: ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองแป๊บเสมียร์พบความผิดปกติของปากมดลูกในระยะเริ่มต้นก่อนเป็นมะเร็ง
Author(s): วิภาพร บุญพิทักษ์, จอม สุวรรณโณ และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารกองการพยาบาล
Volume: 40        Number: 3       Page: 22-40        Published: 2556

22. Title: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, สาโรจน์ เพชรมณี และ นัทพงศ์ จันทมาศ
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข
Volume: 22        Number: 6       Page: 956-962        Published: 2556

21. Title: ความเป็นอื่นของพื้นที่สาธารณะในวิถีชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย
Author(s): สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และ อรศิริ ปาณินท์
Source: ดำรงวิชาการ
Volume: 12        Number: 2       Page: 129-152        Published: 2556

20. Title: ประสิทธิภาพน้ำสกัดพืชที่หมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride และ Rhizopus oligosporus ในการควบคุมโรคไหม้ของข้าว
Author(s): ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Volume: 44        Number: 3       Page: 281-288        Published: 2556

19. Title: การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรครากเน่าของส้มโอโดยใช้สปอร์แขวนลอยร่วมกับสารสกัดหยาบของเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์กลาย
Author(s): สรวิชญ์ เชวงเกียรติ, วาริน อินทนา, มนตรี อิสรไกรศีล, สมศักดิ์ มณีพงศ์, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Volume: 44        Number: 3       Page: 289-296        Published: 2556

18. Title: ผลของสารเฟอรูลิคแอสิดต่อการผลิตสารแคปไซซินโดยการเลี้ยงเซลล์แขวนลอยพริกขี้หนูที่เป็นดิพลอยด์และโพลีพลอยด์
Author(s): พรพิรุณ เปลี่ยนคง และ ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
Source: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Volume: 44        Number: 3       Page: 319-326        Published: 2556

17. Title: การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิกจากป่าชายเลน นครศรีธรรมราช
Author(s): สุดารัตน์ แท่นเนี่ยว, นิยม กำลังดี และ ภูวดล บางรักษ์
Source: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Volume: 7        Number: ฉบับพิเศษ       Page: 35-44        Published: 2556

16. Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Author(s): สุวรรณี จรูงจิตรอารี, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร, สลิลา เศรษฐไกรกุล และ อโนมา สันติวรกุล
Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
Volume: 25        Number: 2       Page: 164-171        Published: 2556

15. Title: การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอมเือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จรวย สุวรรณบำรุง
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Volume: 5        Number: 5       Page: 59-80        Published: 2556

14. Title: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว : ชุมชนมุสลิมบ้านท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): เกียรติกำจร กุศล
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Volume: 6        Number: 1       Page: 98-108        Published: 2556

13. Title: การคิดทวนซ้ำการคิดในขั้นตอนที่ 2 ของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Author(s): ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารพยาบาล
Volume: 62        Number: 2       Page: 46-51        Published: 2556

12. Title: ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิต
Author(s): เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
Source: วารสารพยาบาลตำรวจ
Volume: 5        Number: 2       Page: 1-18        Published: 2556

11. Title: การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การติดตามสนับสนุน และการพัฒนาเชิงบวกกับการพัฒนา สมรรถนะและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาล
Author(s): สายฝน เอกวรางกูร และ อุบุญรัตน์ ธุรีราช
Source: วารสารเกื้อการุณย์
Volume: 20        Number: 2       Page: 5-15        Published: 2556

10. Title: พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน
Author(s): สายฝน เอกวรางกูร
Source: วารสารเกื้อการุณย์
Volume: 20        Number: 2       Page: 16-26        Published: 2556

9. Title: ความสามารถจำเพาะในการผลิตมีเทนของจุลินทรีย์ชนิดเม็ดในการบำบัดน้ำเสีย โรงงานน้ำยางข้นที่ใช้กรดซัลฟิวริคและ พอลิเมอร์ A 704 ในกระบวนการผลิตยางสกิม
Author(s): กัลยา ศรีสุวรรณ, วีระศักดิ์ ทองลิมป์ และ กียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
Source: วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Volume: 8        Number: 1       Page: 15-20        Published: 2556

8. Title: ปริมาณไมโครโปรตีนในปัสสาวะของคนงานอู่ต่อเรือที่สัมผัสสารตะกั่วตัวบ่งชี้ความผิดปกติของไต
Author(s): จิตรบรรจง ตั้งปอง, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย และ จำนงค์ ธนะภพ
Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Volume: 43        Number: 2       Page: 164-174        Published: 2556

7. Title: การขับเคลื่อนระบบบริการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุระดับชุมชนตำบลปากพูน
Author(s): อุไร จเรประพาฬ, ธนาวุฒิ ถาวรพรห์มณ์ และ นิสากร กะตะจิตนะ
Source: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Volume: 36        Number: 4       Page: 36-44        Published: 2556

6. Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
Author(s): สายฝน เอกวรางกูร และ นัยนา หนูนิล
Source: วารสารพยาบาล
Volume: 62        Number: 4       Page: 27-34        Published: 2556

5. Title: อารยรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร)
Author(s): สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Volume: 5        Number: 3       Page: 132-141        Published: 2556

4. Title: การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554
Author(s): สลิล บุญพราหมณ์ และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
Source: วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Volume: 5        Number: ฉบับพิเศษ       Page: 75-83        Published: 2556

3. Title: แรงจูงใจในการชําระภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคลองชะอุ่น อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
Author(s): สุนิศา เกตุแดง
Source: วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 2        Number: 3       Page: 43-55        Published: 2556

2. Title: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Author(s): จีระนันท์ ทองสมัคร, รุ่งรวี จิตภักดี และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Source: วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
Volume: 8        Number: 2        Page: 91-104        Published: 2556

1. Title: การยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Author(s): สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, นันท์นภัส ไกรนรา และ จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
Source: วารสารเซนต์จอห์น
Volume: 16        Number: 19       Page: 93-114        Published: 2556