Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2558)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2558)

89. Title: ภาพพจน์ของเทพสตรีและเทพธิดาที่เปลี่ยนไปในเทพนิยายจีน
Author(s): ไพรินทร์ ศรีสินทร
Source: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Database: TCI
Volume: 23  Number: 43  Page: 127-145  Published: กันยายน – ธันวาคม 2558

88. Title: เศรษฐศาสตร์แซบอีหลี Easy Delicious Economics เปลี่ยนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วิชาการให้กลายเป็นเรื่องสนุก
Author(s): จินตนีย์ รู้ซื่อ
Source: วารสารวิทยาการจัดการ
Database: TCI
Volume: 2  Number: 1  Page: 153-158  Published: 2558

87. Title: ประสิทธิภาพการใช้หลอด LED ในการเพิ่มแสงสว่างและลดการใช้พลังงานภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Author(s): ธวัชชัย ประดู่
Source: PULINET Journal
Volume: 2  Number: 3  Page: 50-56  Published: September-December 2015

86. Title: นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทย
Author(s): จรัญพัฒน์ ภูวนันท์, กิตติ เชาวนะ
Source: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Database: TCI
Volume: 22  Number: 1   Page: 93-109   Published: 2558

85. Title: แนวทางการฟื้นฟูการประกอบอาชีพหลังวิกฤตินากุ้งของชาวบ้าน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Author(s): จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์, ไพบูลย์ ดวงจันทร์, นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, อุทิศ สังขรัตน์
Source: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 10  Number: 1   Page: 119-141   Published: 2558

84. Title: การรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกันต่อการใช้ภาษาที่หนึ่งในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
Author(s): ณปภัช ทองวิจิตร, อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
Source: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Database: TCI
Volume: 6  Number: 2   Page: 96-109   Published: กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

83. Title: 3D Photochemical Dispersion Models for Secondary Air Pollutant Study: from Input Data Preparation to Model Performance Evaluation
Author(s): Thongchai Kanabkaew
Source:  KKU Research Journal
Database: TCI
Volume: 20  Number: 2   Page: 198-214   Published: June 2015

82. Title: Concentrations of Particulate Matters during Semester and Semester Break at Nakhon Si Thammarat Municipality, Southern Thailand
Author(s): Thongchai Kanabkaew, Kamonchanok Kongkul
Source:  Journal of Selcuk University Natural and Applied Science
Volume: 3  Number: S1   Page: 473-481   Published: October 2014

81. Title: Body weight-carapace length and body weight-carapace width relationships of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) from Phuket Province, Thailand
Author(s): Fahmida Wazed Tina
Source: Multi Disciplinary Edu Global Quest
Volume: 4  Number: 1   Page: 31-40   Published: January 2015

80. Title: แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวัณโรค
Author(s): พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
Source:  วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
Volume: 34  Number: 2   Page: 85-88   Published: ธันวาคม 2557

79. Title: บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำ DOT ระดับอำเภอให้มีคุณภาพและยั่งยืน
Author(s): พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบําบัดวิกฤต
Volume: 35  Number: 2   Page: 67-71   Published: กรกฎาคม 2558

78. Title: การพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ประเสริฐ สีแก้ว, จารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว
Source: PULINET Journal
Volume: 1  Number: 3   Page: 47-59   Published: December 2014

77. Title: Religious Education and Community Development: A Study on the Pondok and its Efforts to Realize the Philosophy of Islamic Education
Author(s): Abdulroya Panaemalae
Source: Borneo Journal of Religious Studies
Volume: 4  Number: 1   Page: 39-54   Published: June 2015

76. Title: สตรีทัศน์ของหลู่ซวิ่น
Author(s): ไพรินทร์  ศรีสินทร
Source: มนุษยศาสตร์สาร
Database: TCI
Volume: 16  Number: 1   Page: 56-83   Published: มิถุนายน 2558

75. Title: ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): นัยนา หนูนิล, สายฝน เอกวรางกูร, เจตนา หนูนิล
Source: วารสารพยาบาล
Database: TCI
Volume: 64  Number: 2   Page: 10-16   Published: มิถุนายน 2558

74. Title: ทางตันของปรากฏการณ์วิทยาและทางออกของวัตถุนิยมวิภาษิธี: วิธีการทางปรัชญาของ Tran Duc Thao ใน Phenomenology and Dialectical Materialism
Author(s): สุรัช คมพจน์
Source: ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์
Volume: 4  Number: 7   Page: 500-519   Published: สิงหาคม 2558

73. Title: ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย: บทสนทนาว่าด้วยชนชั้นกลางและการเปลี่ยนผ่านใน “ชนบท”
Author(s): ตฤณ ไอยะรา
Source: ฟ้าเดียวกัน
Volume: 13  Number: 1   Page: 236-253   Published: เมษายน 2558

72. Title: ดีสลาตัน ณ แดนใต้: การเข้ารหัสความหมายสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
Author(s): ฟารีดา เจะเอาะ
Source: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Database: TCI
Volume: 23  Number: 43   Page: 1   Published: กันยายน 2558

71. Title: คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรรมราช
Author(s): มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, วรางคณา จุ้งลก, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
Source: วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Database: TCI
Volume: 38  Number: 2   Page: 1   Published: มิถุนายน 2558

70. Title: ความสามารถในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): เกียรติกำจร กุศล, ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Database: TCI
Volume: 8  Number: 8   Page: 1-15   Published: กันยายน 2558

69. Title: ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Author(s): รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
Source: วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
Database: TCI
Volume: 6  Number: 1   Page: 12-25   Published: มิถุนายน 2558

68. Title: ความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่ง
Author(s): ศศิธร ธนะภพ, รพีพร ขวัญเชื้อ
Source: วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
Database: TCI
Volume: 10  Number: 2   Page: 1   Published: กันยายน 2558

67. Title: ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาต่อการลดการสัมผัสสารตะกั่วของช่างหมันในอู่ต่อเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
Source: วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
Database: TCI
Volume: 10  Number: 2   Page: 1   Published: กันยายน 2558

66. Title: การเมือง ศีลธรรม และความปรารถนา ปัญหาและข้อคิดเห็นบางประการต่อบทความเรื่อง “คำสัญญาแห่งความปรารถนา: การเมืองว่าด้วยการดูแลรักษาสุขภาพกับวาทกรรมของศีลธรรมในช่วง 2490-2550” ของทวีศักดิ์ เผือกสม
Author(s): อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
Source: ฟ้าเดียวกัน
Volume: 13  Number: 1   Page: 54-62   Published: มกราคม 2558

65. Title: การศึกษาโซ่อุปทานของลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
Author(s): บุณฑรี จันทร์กลับ
Source: วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์
Volume: 8  Number: –   Page: 12-20   Published: มกราคม 2558

64. Title: การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): อัญญาลักษณ์ ไชยพงษ์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
Source: วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 17  Number: 2   Page: 29-43   Published: มกราคม 2558

63. Title: การวิเคราะห์โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล
Author(s): บุณฑรี จันทร์กลับ, ฮุชเซ็น นิยมเดชา
Source: วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์
Volume: 8  Number: –   Page: 1-11   Published: มกราคม 2558

62. Title: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): เรวดี เพชรศิราสัณห์, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
Source: วารสารพยาบาลตำรวจ
Database: TCI
Volume: 7  Number: 2   Page: 1-10   Published: กรกฎาคม 2558

61. Title: การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยฮีลอยด์ชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบาบัด
Author(s): สุธิสา เต็มทับ, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, กิตติกร นิลมานัต
Source: วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
Volume: 2  Number: 3   Page: 1-20   Published: กันยายน 2558

60. Title: การพัฒนารูปแบบร้านน้ำชาเคลื่อนที่ท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา: ร้านน้ำชาริมถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): เรวัต สุขสิกาญจน์
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University
Database: TCI
Volume: 8  Number: 1   Page: 1432-1449   Published: เมษายน 2558

59. Title: การพัฒนาตําบลสุขภาวะ: กรณีศึกษาตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, ทัศณุ เรืองสุวรรณ์, พิมลพรรณ ศรีสงคราม, ปรีดา ไก่แก้ว
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข
Database: TCI
Volume: 24  Number: 4   Page: 659-669   Published: กรกฎาคม 2558

59. Title: การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): ศิริอุมา เจาะจิตต์, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน, สาโรจน์ เพชรมณี, พิมาน ธีระรัตนสุนทร
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
Volume: 1  Number: 1   Page: 46-56   Published: มิถุนายน 2558

58. Title: การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ต้นแบบการเฝ้าระวังเชิงรุกในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของพื้นที่สถานศึกษา
Author(s): จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
Source: วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Database: TCI
Volume: 3  Number: 1   Page: 81-93   Published: เมษายน 2558

57. Title: การประเมินความเสี่ยงและระดับสมรรถนะชุมชนเพื่อเตรียมชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Author(s): จิตรทิพย์ จันมณี และ จรวย สุวรรณบำรุง
Source: วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาราชภัฎมหาสารคาม
Volume: 2  Number: 2   Page: 18-39   Published: กรกฎาคม 2558

56. Title: การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรม
Volume: 15  Number: 1   Page: 45-153   Published: มีนาคม 2558

55. Title: กรอบแนวคิดสำหรับการตรวจสอบความสัมพันธ์ของหัวเรื่อง สำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย
Author(s): วิทยา เทวรังษี, ฐิมาพร เพชรแก้ว, ศิวนาถ นันทพิชัย
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Database: TCI
Volume: 33  Number: 2   Page: 1-33   Published: 2558

54. Title: กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 4  Number: 4  Page: 19-39  Published: กรกฎาคม 2558

53.  Title: Knowledge Management Capacity of High Schools in the upper South of Thailand
Author(s): Supit Ritkaew, Somnuk Aujirapongpan, Jaturon Jutidharabongse
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4  Number: 3  Page: 64-82  Published: September 2015

52.  Title: Location Analysis for Dried-Shrimp Distribution Centers: A Case Study Dried – Shrimp Industries in Nakhon Si Thammarat
Author(s): Than Songthuan
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4  Number: 3  Page: 24-33  Published: September 2015

51.  Title: Exploring the State Enterprise Performance Appraisal: A Case Study of Metropolitan Electricity Authority
Author(s): Warit Wipulanusat, Jirapon Sunkpho, Poomporn Thamsatitdej
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4  Number: 2  Page: 67-77  Published: May 2015

50.  Title: Knowledge Management Capability and Process Innovation of Marine Shrimp Farm in Southern Thailand
Author(s): Somnuk Aujirapongpan, Wicharn La-aiad
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4  Number: 2  Page: 41-59  Published: May 2015

49.  Title: The Combining of Marketing Mix Significance Levels and Geographic Information System to Selecting External Dormitories A Case Study of Graduate Students in Walailak University
Author(s): Tapanee Treeratanaporn
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 61-72  Published: January 2015

48.  Title: The Study of Fanpage Members’ Behaviors of Using Facebook in Low-Cost Airlines’ Fanpage
Author(s): Mongkon Sophon, Vipawan Klinhom
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 23-38  Published: January 2015

47. Title: Effects of formulation on characteristics of probiotic yoghurt enriched by Gac fruit
Author(s): Visaka Anantawat, Nafisha Eka Puteri, Warangkana Angkananon, Filli Pratama
Source: Khon Kaen Agricultural Journal
Database: TCI
Volume: 42   Number: 4   Page: 44   Published: December 2014

46. Title: Effects of Spray Drying Conditions on Characteristics, Nutritional Value and Antioxidant Activity of Gac Fruit Aril Powder
Author(s): Warangkana Angkananon, Visaka Anantawat
Source: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume: 4   Number: 1   Page: 1-11   Published: January 2015

45. Title: Myanmarese Migrant Workers and Karaoke: Politics of Place-Making in Thailand
Author(s): Siriporn Somboonboorana
Source: International Journal of Humanities and Social Science Invention
Volume: 4   Number: 1   Page: 45-52   Published: January 2015

44. Title: การตอบรับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ของผู้อ่านไทย
Author(s): ไพรินทร์ ศรีสินทร
Source: วารสารจีนศึกษา
Database: TCI
Volume: 8   Number: 1   Page: 1-23   Published: 2558

43. Title: ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น: มุมมองด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Database: TCI
Volume: 7   Number: 2   Page: 95-117   Published: 2558

42. Title: กระแสนิยมเครยอน ชินจัง กับ โลกทัศน์ของไทยในทศวรรษที่ 2530-2540
Author(s): มนวัธน์ พรหมรัตน์
Source: วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
Database: TCI
Volume: 5   Number: 1   Page: 104-116   Published: 2558

41. Title: การวิเคราะห์โซ่อุปทานของดอกมะลิ กรณีศึกษา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): บุณฑรี จันทร์กลับ, ชลินธร ธานีรัตน์
Source: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Database: TCI
Volume: 8   Number: 1   Page: 94-107   Published: 2558

40. Title: คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี
Author(s): วิชาฎา อยู่ดวง, ยุวดี วิทยพันธ์, พิมลลักขณ์ ดำเนียร, อัญญารัตน์ มุสิกกะ, วิวัฒน์ หาญกล้า, สุนีย์ ละกำปั่น
Source: วารสารโรคมะเร็ง
Database: TCI
Volume: 35   Number: 1   Page: 14-26   Published: 2558

39. Title: Applications of Atmospheric Dispersion Model for Air Quality Assessment of NOx and SO2 from Waste Incinerator
Author(s): Rachen Koomsang, Sirirat Chuchue and Thongchai Kanabkaew
Source: Environment and Natural Resources Journal
Database: TCI
Volume: 13   Number: 1   Page: 21-27   Published: January-June 2015

38. Title: การวินิจฉัยจำแนกสาเหตุเบื้องต้นของภาวะซีดในผู้สูงอายุ: แนวทางสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
Author(s): อรุณี อ่อนเกตุพล, จอม สุวรรณโณ, ลัดดา เถียมวงศ์, งามเนตร ทองฉิม, ทิพวรรณ แก้วบางพูด
Source: วารสารกองการพยาบาล
Database: TCI
Volume: 42   Number: 1   Page: 132-152   Published: 2558

37. Title: ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Author(s): รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
Source: วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Database: TCI
Volume: 3   Number: 1   Page: 69-80   Published: 2558

36. Title: ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและ การสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและ ดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, ธิดารัตน์ ชูวิเชียร
Source: สงขลานครินทร์เวชสาร
Database: TCI
Volume: 33   Number: 3   Page: 109-119   Published: 2558

35. Title: พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านในฐานะส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษามลายูและอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา
Author(s): ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Database: TCI
Volume: 21   Number: 2   Page: 37-76   Published: 2558

34. Title: สู่เมืองใหญ่ : ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร
Author(s): นฤมล กล้าทุกวัน
Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Database: TCI
Volume: 21   Number: 2   Page: 99-132   Published: 2558

34. Title: กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน: กระบวนทัศน์การตลาดใหม่ในยุคสังคมออนไลน์
Author(s): ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Database: TCI
Volume: 20   Number: 3   Page: 161-185   Published: 2557

33. Title: กิจกรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการลานเท ปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่
Author(s): นงค์รัตน์ แสนสมพร, พนิดา แช่มช้าง
Source: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Database: TCI
Volume: 35   Number: 2   Page: 326-336   Published: 2557

32. Title: Some Characteristics and Antioxidant Activity of Commercial Sugars Produced in Thailand
Author(s): Kongkaew, S., Chaijan, M., Riebroy, S.
Source: KMITL Science and Technology Journal
Database: TCI
Volume: 14   Number: 1   Page: 1-9   Published: 2014

31. Title: ระบบการจัดการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้บาดเจ็บและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ การวิเคราะห์สถานการณ์
Author(s): วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Source: วารสารพยาบาลศาสตร์
Database: TCI
Volume: 32   Number: 1   Page: 7-14   Published: 2557

30. Title: หายนะสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทยจากการกัดเซาะ : กรณีศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): นพรัตน์ เศรษฐกุล
Source: วารสารสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 18   Number: 1   Page: 13-23   Published: 2557

29. Title: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Author(s): อดิศักดิ์ บุญพิศ, โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
Source: วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Database: TCI
Volume: 9   Number: 2   Page: 174-186   Published: 2557

28. Title: การวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ในเอกสารใบลานของไทยที่ปริวรรตแล้ว
Author(s): บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ, ลำปาง แม่นมาตย์, ศิวนาถ นันทพิชัย
Source: วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
Database: TCI
Volume: 14   Number: 1   Page: 36-54   Published: 2557

27. Title: ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่กรุงเทพฯ กับการเติบโตของคนชั้นกลางเมืองกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-ทศวรรษ 2500)
Author(s): ปิยชาติ สึงตี
Source: มนุษยศาสตร์สาร
Database: TCI
Volume: 15   Number: 2   Page: 1-34   Published: 2557

26. Title: ล้มมายาคติ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ISI
Author(s): ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Database: TCI
Volume: 6   Number: 5   Page: 121-125   Published: 2557

25. Title: การนำสื่อประสมเชิงโต้ตอบมาเป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนผ่านทางเฟซบุ๊ก
Author(s): ฐะปะนีย์ ตรีรัตน์ภรณ์
Source: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Database: TCI
Volume: 34   Number: 4   Page: 35-49   Published: 2557

24. Title: Reading Lolita in Tehran: Reflections upon Reading an English Novel as a Foreign Language Learner
Author(s): Buripakdi, A.
Source: Asian Journal of Literature, Culture and Society
Database: TCI
Volume: 8   Number: 1   Page: 49-55   Published: 2014

23. Title: แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้
Author(s): วิทยา อาภรณ์
Source: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Database: TCI
Volume: 33   Number: 1   Page: 105-139   Published: 2557

22. Title: การทำงานและการให้คุณค่าต่อการทำงานของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การกำกับวินัยทางเวลา
Author(s): นฤมล กล้าทุกวัน
Source: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Database: TCI
Volume: 33   Number: 2   Page: 7-46   Published: 2557

21. Title: ความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Author(s): อุทัย คูหาพงศ์, มัลลิกา เจริญสุธาสินี, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
Source: Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
Database: TCI
Volume: 15   Number: 2   Page: 54-62   Published: 2557

20. Title: คุณสมบัติในการสมานแผลและความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ลเลือดขาวของชีวสารจากแบคทีเรีย Brevibacillus laterosporus SA14
Author(s): วรางคณา จุ้งลก, ลัดลาวัลย์ สนิท, วราภรณ์ หมีนสัน, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
Source: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 17   Number: 3   Page: 118-125   Published: 2557

19. Title: การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนความดันโลหิตสูงในชุมชนประตูช้างตก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สาโรจน์ เพชรมณี, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข
Database: TCI
Volume: 23   Number: 6   Page: 1002-1012   Published: 2557

18. Title: การประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): นัทพงศ์ จันทมาศ, ทัตตเดช บัวยุคล
Source: วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
Database: TCI
Volume: 7   Number: 1   Page: 17-23   Published: 2557

17. Title: ประโยชน์และอุปสรรคของการฝึกสะท้อนคิดในนักศึกษาพยาบาล
Author(s): ลัดดา เถียมวงศ์, จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, ไมเคล เอส แมคมานัส, จอม สุวรรณโณ
Source: วารสารพยาบาลตำรวจ
Database: TCI
Volume: 6   Number: 2   Page: 121-133   Published: 2557

16. Title: ผลของอัตราส่วนพื้นที่ปลูกและปริมาตรน้ำต่อผลผลิตผักบุ้งจีน ปลานิลและคุณภาพน้ำ ในระบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา
Author(s): วีระยุทธ เลื่อนลอย, พ้วน เพ่งเซ้ง, ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์, สมศักดิ์ มณีพงศ์
Source: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Database: TCI
Volume: 8   Number: 2   Page: 10-19   Published: 2557

15. Title: การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งส้มจากกุ้งทะเลโดยวิธีการหมักแบบใช้เชื้อบริสุทธิ์
Author(s): ชุตินุช สุจริต, ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์
Source: วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Database: TCI
Volume: 8   Number: 2   Page: 51-58   Published: 2557

14. Title: Phytochemical screening and free radical scavenging activity of selected Thai medicinal plants
Author(s): Apirak Sakunpak, Jirapornchai Suksaeree, Pathamaporn Pathompak, Sukanya Settharaksa, Namfa Sermkaew
Source: Bulletin of Health, Science and Technology
Database: TCI
Volume: 12   Number: 2   Page: 13-19   Published: 2014

13. Title: ปัญหาการตีความกฏหมายเกี่ยวด้วยการยุติการตั้งครรภ์
Author(s): เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 405-424   Published: 2557

12. Title: ยุทธศาสตร์รายจ่ายภาครัฐ : มิติยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 1)
Author(s): ทัศนียา บริพิศ
Source: รัฐสภาสาร
Database: TCI
Volume: 62   Number: 12   Page: 71-79   Published: 2557

11. Title: โคมไฟหนังตะลุง
Author(s): เรวัต สุขสิกาญจน์
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University
Database: TCI
Volume: 7   Number: 3   Page: 1325-1339   Published: 2557

10. Title: การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา
Author(s): พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University
Database: TCI
Volume: 7   Number: 3   Page: 650-665   Published: 2557

9. Title: บทบาทของความเชื่อโชคลางต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของผู้บริโภคชาวไทย
Author(s): ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University
Database: TCI
Volume: 7   Number: 2   Page: 1348-1361   Published: 2557

8. Title: การเมืองชายขอบ การเมืองไทยพลัดถิ่น
Author(s): ฐิรวุฒิ เสนาคำ
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 13-49   Published: 2557

7. Title: ธรรมาภิบาล: บริบทและมุมมองด้านการบริหารรัฐกิจ
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 125-145   Published: 2557

6. Title: สลาวอย ซิเซ็กกับความวาดฝันต่อความรุนแรงเทวะความรุนแรงเทวะในสถานะวิธีการทางการเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
Author(s): ชญาน์ทัศน์ ศุภชลาสัย
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 241-276   Published: 2557

5. Title: มิติการจัดการสรรงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555: กรณีศึกษากระทรวงคมนาคม
Author(s): ทัศนียา บริพิศ
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 331-350   Published: 2557

4. Title: ปริทัศน์หนังสือ Nverting the Pyrami: a History of Football Tactics ผลงานของ Jonathan Wilson
Author(s): ตฤณ ไอยรา
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 7   Number: 7   Page: 471-483   Published: 2557

3. Title: การวิเคราะห์คุณสมบัติงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ : กรณีศึกษาการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครงงาน ปี พ.ศ. 2553-2555
Author(s): ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Database: TCI
Volume: 32   Number: 3   Page: 36-49   Published: 2557

2. Title: เหตุการณ์ ค.ศ. 1893 กับภาวะความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสยาม
Author(s): อำนวยวิทย์ ธิติบดินทร์
Source: วารสารประวัติศาสตร์
Database: TCI
Volume: 39   Number: –   Page: 57-71   Published: 2557

1. Title: การนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในงานห้องสมุดดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมดีสเปซ และ กรีนสโตน
Author(s): ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
Source: วารสารสารสนเทศศาสตร์
Database: TCI
Volume: 32   Number: 3   Page: 92-110   Published: 2557