Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (update 02/10/2560)

116. Title: การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อำเภอเสี่ยงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จรวย สุวรรณบำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร และ สุภาพร ทองจันทร์
Source: วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Database: TCI
Volume: 5 Number: 1 Page: 58-76 Published: มกราคม 2560

115. Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สุพัตรา ดีเลียบ และ วิภาวรรณ กลิ่นหอม
Source: วารสารนักบริหาร
Database: TCI
Volume: 36 Number: 2 Page: 24-38 Published: ธันวาคม 2559

114. Title: เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ : คุณลักษณะของความต่างที่เป็นตัวเลือกระหว่างเฟซบุ๊ก ไลน์และอินสตาแกรม
Author(s): กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และ ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์
Source: วารสารนักบริหาร
Database: TCI
Volume: 36 Number: 2 Page: 24-38 Published: ธันวาคม 2559

113. Title: ความสามารถด้านเครือข่ายและความสามารถเชิงนวัตกรรม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Author(s): ยุทธชัย ฮารีบิน, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สุนันทา เสียงไทย
Source: วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Database: TCI
Volume: 36 Number: 2 Page: 79-88 Published: ธันวาคม 2559

112. Title: รูปแบบเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): นรารักษ์ สมบัติทอง
Source: วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Database: TCI
Volume: 65 Number: – Page: 27-42 Published: 2559

111. Title: คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่
Author(s): ภัทร์กานต์ จันทร์มา และ อุทัย ดุลยเกษม
Source: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 14 Number: 2 Page: 119-131 Published: ธันวาคม 2559

110. Title: วัฒนธรรมไทยที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Author(s): สามารถ รอดสันเทียะ, ประมาณ เทพสงเคราะห์, สืบพงศ์ ธรรมชาติ และ อุทิศ สังขรัตน์
Source: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 11 Number: 2 Page: 97-117 Published: ธันวาคม 2559

109. Title: พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช
Author(s): พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Database: TCI
Volume: 22 Number: 2 Page: 85-114 Published: 2559

108. Title: อัตราความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ที่มาใช้บริการระดับปฐมภูมิ
Author(s): อุไรวรรณ พานทอง, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
Source: วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Database: TCI
Volume: 34 Number: 1 Page: 93-102 Published: 2559

107. Title: ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, ภัทรกันย์ ติเอียดย่อ, จันทนี ปลูกไม้ดี, ศรัญญา ทิ้งสุข, สุพรรษา สุดสวาท และ กนกพร สงปราบ
Source: สงขลานครินทร์เวชสาร
Database: TCI
Volume: 34 Number: 5 Page: 269-279 Published: ธันวาคม 2559

106. Title: การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์
Author(s): สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล, สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, ประพนธ์ สหพัฒนา และ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
Source: วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Database: TCI
Volume: 6 Number: 12 Page: 35-53 Published: ธันวาคม 2559

105. Title: การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาร้านอาหาร ในค่ายวชิราวุธและร้านอาหารทั่วไป
Author(s): สุวิสา มีวาสนา, พิมาน ธีระรัตนสุนทร และ มนัส โคตรพุ้ย
Source: วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 18 Number: 2 Page: 50-65 Published: 2559

104. Title: การประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): พิมาน ธีระรัตนสุนทร, นันทนัช บุนนาค และ พัชรินทร์ บุญยก
Source: วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 18 Number: 3 Page: 30-42 Published: 2559

103. Title: ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ ในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ปริตรตา ปานเสน่ห์ และ ภารตี อีแต
Source: วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 18 Number: 4 Page: 3-15 Published: 2559

102. Title: ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): สุภาวดี สุขมาก, ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 1-19 Published: 2559

101. Title: ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): มนชนก พัฒน์คล้าย, อารี พุ่มประไวทย์ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 21-32 Published: 2559

100. Title: ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพของแรงงานพม่า ที่ป่วยด้วยวัณโรค ในอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): อุทุมพร กรองไชย, อารี พุ่มประไวย์ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 33-47 Published: 2559

99. Title: ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสะท้อน อา
เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): นิภานันท์ สุขสวสัดิ์, อารยา ปรานประวิตร และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 49-65 Published: 2559

98. Title: กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาคุณภาพ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): ศิริอำพร ทองมาก, ชาตรี ประชาพิพัฒน์ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 83-93 Published: 2559

97. Title: ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพลังชุมชน ในการป้องกันโรคมาลาเรีย บ้านท่านหญิง ตาบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): จีระศักดิ์ กรมาทิตย์สุข, ชาตรี ประชาพิพัฒ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 2 Page: 153-166 Published: 2559

96. Title: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ Appreciation Influence Control: บ้านช่องอินทนิน หมู่ 10 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): อรพินท์ พรหมวิเศษ, ชาตรี ประชาพิพัฒน์ และ สาโรจน์ เพชรมณี
Source: วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Database: TCI
Volume: 4 Number: 2 Page: 167-183 Published: 2559

95. Title: การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
Author(s): ปกรณ์ ดิษฐกิจ, นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์, สุธีระ ทองขาว, จันทิรา รัตนรัตน์ และ ศิวนาถ นันทพิชัย
Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Database: TCI
Volume: 18 Number: 3 Page: 61-75 Published: ธันวาคม 2559

94. Title: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
Source: วารสารพยาบาลตำรวจ
Database: TCI
Volume: 8 Number: 2 Page: 182-191 Published: ธันวาคม 2559

93. Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ทำนา ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
Author(s): ทวีรัตน์ เฟสูงเนิน, วิโรจน์ จันทร, สรัญญา ถี่ป้อม และ สมชาย สวัสดี
Source: วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Database: TCI
Volume: 9 Number: 33 Page: 26-36 Published: 2559

92. Title: ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย
Author(s): เนาวรัตน์ ศักดา, เพลินตา เรืองสูง, ยุวดี วิทยพันธ์, อติญาณ์ ศรเกษตริน และ สุทธานันท์ กัลกะ
Source: วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Database: TCI
Volume: 32 Number: 1 Page: 57-67 Published: 2559

91. Title: ความชุกของผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษา จากการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้
Author(s): อังคณา ช่วยชัย, อลิสา แซ่ตัน, ณิชากร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง และ วรรณวิภา แก้วมณี
Source: วารสารเภสัชกรรมไทย
Database: TCI
Volume: 8 Number: 2 Page: 303-308 Published: 2559

90. Title: ความพร้อมของการจัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
Author(s): จาตุรัตน์ น่าสม, ศศิธร ธนะภพ, พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
Source: วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Database: TCI
Volume: 9 Number: 34 Page: 46-58 Published: 2559

89. Title: ปืนเถื่อนกับการสร้างอำนาจของ นักเลง โจร ไอ้เสือ และผู้มีอิทธิพลในยุคบุกเบิกที่ทำกิน ของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาบรรทัด
Author(s): ณัฐกานต์ อัพภาสกิจ
Source: วารสารปาริชาต
Database: TCI
Volume: 30 Number: 1 Page: 139-160 Published: มิถุนายน 2560

88. Title: ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อ พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): นวลนิตย์ ไชยเพชร, อุดมศิลป์ แก้วกล่ำ, สิทธิพงษ์ สอนรัตน์ และ ยุวดี วิทยพันธ์
Source: วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
Database: TCI
Volume: 4 Number: 2 Page: 45-62 Published: สิงหาคม 2560

87. Title: ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม
Author(s): อัมพร หมาดเด็น
Source: วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Database: TCI
Volume: 4 Number: 1 Page: 63-113 Published: มิถุนายน 2560

86. Title: รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
Author(s): อลิศรา เพชระ, ไกรเดช ไกรสกุล และ สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
Database: –
Volume: 18 Number: 1 Page: 214-226 Published: มิถุนายน 2560

85. Title: การบริหารโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
Author(s): พนมวัลณ์ แก้วหีด, ศศิธร ธนะภพ และ ยุทธนา สุทธิธนากร
Source: วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
Database: TCI
Volume: 11 Number: 2 Page: 1-11 Published: ธันวาคม 2559

84. Title: การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Author(s): เดชดนัย จุ้ยชุม และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Database: TCI
Volume: 11 Number: 1 Page: 187-201 Published: มกราคม-มิถุนายน 2560

83. Title: ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
Author(s): จันทิรา รัตนรัตน์ และ พัชรินทร์ แซ่ตั้ง
Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Database: TCI
Volume: 25 Number: 5 Page: 723-732 Published: October 2017

82. Title: สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์: การสร้างความพร้อมเพื่อการเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21
Author(s): ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ เดชดนัย จุ้ยชุม
Source: วารสารบรรณศาสตร์ มศว
Database: TCI
Volume: 9 Number: 2 Page: 87-97 Published: ธันวาคม 2559

81. Title: Association of Illness, Health Status, and Personal Characteristics with the Short-Term Episode of Severe Acute Exacerbations in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:
A 3-Month Prospective
Author(s): จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิราสัณห์, เจนเนตร พลเพชร และ ลัดดา เถียมวงศ์
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข
Database: TCI
Volume: 25   Number: 6   Page: 981-993   Published: ธันวาคม 2559

80. Title: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลคลองแดนฯ
Author(s): สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, สาโรจน์ เพชรมณี และ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข
Database: TCI
Volume: 25 Number: 5 Page: 801-811 Published: ตุลาคม 2559

79. Title: การจัดทำฐานข้อมูลป่าจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จันทิรา รัตนรัตน์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Database: TCI
Volume: 35 Number: 2 Page: 167-173 Published: 2016

78. Title: Monitoring the Impact of Tropical Cyclone on Coral Reef Community and Its Recovery Using Landscape Mosaic Technique at Racha Yai Island, Phuket
Author(s): Sirilak Chumkiew, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Journal of Fisheries and Environment
Database: TCI
Volume: 40 Number: 3 Page: 93-101 Published: December 2016

77. Title: Diversity of Coral Reef Fishes at Racha Yai Island, Thailand
Author(s): Premrudee Noonsang, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Sirilak Chumkiew and Uthai Kuhapong
Source: Journal of Fisheries and Environment
Database: TCI
Volume: 40 Number: 3 Page: 19-34 Published: December 2016

76. Title: Coral Restoration and Growth Performance at Samui Island, Southern Thailand
Author(s): Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Fahmida Wazed Tina, Sirilak Chumkiew, Peeravit Koad and Uthai Kuhapong
Source: Journal of Fisheries and Environment
Database: TCI
Volume: 40 Number: 3 Page: 10-18 Published: December 2016

75. Title: Body Size,Burrow Ownership and Handedness Affecting Fighting Success of the Fiddler Crab,Uca annulipes (H.Milne Edwards,1837)
Author(s): Fahmida Wazed Tina, Onprang Sutthakiet and Mullica Jaroensutasinee
Source: Journal of Fisheries and Environment
Database: TCI
Volume: 40 Number: 3 Page: 1-9 Published: December 2016

74. Title: Gene Expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Infected with Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR Technique
Author(s): Anan Chungjit, Suwit Wuthisuthimethavee, Supawadee Poompuang and Suriyan Tunkijjanukij
Source: Journal of Fisheries and Environment
Database: TCI
Volume: 40 Number: 2 Page: 39-50 Published: October 2016

73. Title: การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา ในการติดเชื้อมาลาเรีย
Author(s): มนัส โคตรพุ้ย
Source: วารสารเทคนิคการแพทย์
Database: TCI
Volume: 44   Number: 1   Page: 5443-5451   Published: 2560

72. Title: การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
Author(s): มาธุพร พลพงษ์, ซอฟียะห์ นิมะ และ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
Source: วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
Database: TCI
Volume: 4 Number: S Page: 243-259 Published: เมษายน 2560

71. Title: CLM Social…So good: สื่อสาระดีๆ บนโลกโซเชียล
Author(s): ไกรศร สายวารี, นันทพร ขันธศุภหิรัญ และ นุรุณ จำปากลาย
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 2 Page: 215-221 Published: พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

70. Title: ปริทัศน์หนังสือ เรื่อง “ผู้หญิงอยุธยา” สิ่งซุกซ่อนทางประวัติศาสตร์ ความเป็นแม่ ความเป็นเมีย และความเป็นคน!
Author(s): ทวีลักษณ์ พลราชม
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 17 Number: 1 Page: 157-164 Published: มกราคม – มิถุนายน 2560

69. Title: บิ้วตี้บล๊อกเกอร์สังคมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
Author(s): เพ็ญนภา วัยเวก
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 17 Number: 1 Page: 139-156 Published: มกราคม – มิถุนายน 2560

68. Title: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 17 Number: 1 Page: 79-98 Published: มกราคม – มิถุนายน 2560

67. Title: การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย
Author(s): รงค์ บุญสวยขวัญ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 17 Number: 1 Page: 39-62 Published: มกราคม – มิถุนายน 2560

66. Title: ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศ ในสังคมไทย
Author(s): สายฝน จิตนุพงศ์
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16 Number: 2 Page: 175-193 Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

65. Title: การสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ด้านสุขภาพผ่านอินสตาแกรม
Author(s): เพ็ญนภา วัยเวก
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16 Number: 2 Page: 73-94 Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

64. Title: กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): รงค์ บุญสวยขวัญ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16 Number: 2 Page: 1-39 Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

63. Title: ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Author(s): วิระศักดิ์ สุทธิจันทร์ และ สุทธิรักษ์ จริตงาม
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 3 Page: 55-62 Published: September-December 2017

62. Title: The life “In between” of The Orang Siam Below the Border
Author(s): Sironee Tohsan
Source: Walailak Journal of Social Sciences
Database: TCI
Volume: 10 Number: 1 Page: 55-87 Published: January – June 2017

61. Title: Creative Thinking of Undergraduates in the Higher Education Institute with Creative Identity
Author(s): Sirichai Deelers, Panjai Tantasanawong and Somnuk Aujirapongpan
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 6 Number: 1 Page: 16-25 Published: January – April 2017

60. Title: ผีอังกฤษ จิตวิญญาณพม่า : อาณานิคม ชาตินิยม และการเมืองของภาษาในนโยบายด้านการศึกษาของพม่า ทศวรรษ 1920-80
Author(s): ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
Source: วารสารประวัติศาสตร์
Database: TCI
Volume: 41 Number: 1 Page: 86-108 Published: กรกฎาคม 2560

59. Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
Author(s): พรพิมล ขำเพชร และ ชูลีรัตน์ คงเรือง
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Database: TCI
Volume: 35 Number: 2 Page: 165-175 Published: 2559

58. Title: ปัจจัยที่กำหนดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา พื้นที่ปลูกข้าว
Author(s): พรพิมล ขำเพชร และ ชูลีรัตน์ คงเรือง
Source: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Database: TCI
Volume: 11 Number: 1 Page: 113-121 Published: 2559

57. Title: ผ้าในพิธีกรรม กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษาผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Author(s): ชนกมลย์ คงยก
Source: วารสารรูสมิแล
Database: TCI
Volume: 37 Number: 1 Page: 79-94 Published: 2559

56. Title: ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเมืองยอกยาการ์ตา : ข้อสังเกตต่อบางมิติของยุคสมัยแห่งการปฏิรูปในอินโดนีเซีย
Author(s): ทรรศนะ นวลสมศรี
Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Database: TCI
Volume: 22 Number: 1 Page: 185-216 Published: 2559

55. Title: ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): วชิรา หงษ์ทอง, ไพบูลย์ ดวงจันทร์, ฉันทัส ทองช่วย และ สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 11 Number: 1 Page: 119-143 Published: 2559

54. Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ ที่บูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สมจินตนา คุ้มภัย
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
Database: TCI
Volume: 9 Number: 2 Page: 733-748 Published: 2559

53. Title: Identification and Expression of Vitellogenin Gene in Polychaetes (Perinereis sp.)
Author(s): Khwanta Phoonsamran, Satapom Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Pijug Summpunn and Suwit Wuthisuthimethavee
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI
Volume: 41 Number: 1 Page: 1-11 Published: January – April 2017

52. Title: กระบวนการสร้างแบรนด์ของห้องสมุด: กลยุทธ์และบทเรียนของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): จริยา รัตนพันธุ์, เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ศิวนาถ นันทพิชัย และ กิตติพร ศรีเพ็ชร
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 2 Page: 83-90 Published: May – August 2017

51. Title: The Relationship between Cooperative Education Performance Evaluation and Employment Status of Accounting Graduates in Three-Semester Cooperation Education Curriculum
Author(s): Ratchada Suwangerd, Pankeawta Lakkanawanit, Suwatjana Thammachot, Siriporn Sawangarreerak, Alisara Saramolee, Saiphit Satjawisate, Wilawan Dungtripop and Lattawan
Suwannarat
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 6 Number: 2 Page: 83-94 Published: May – August 2017

50. Title: Quality of Life of Registered Nurses in Community Hospitals Zone 1 Nakhon Si Thammarat Province
Author(s): Kanlaya Kangsanan and Vipawan Klinhom
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 6 Number: 2 Page: 72-82 Published: May – August 2017

49. Title: คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการบริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Author(s): พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
Database: TCI
Volume: 10 Number: 1 Page: 1087 -1102 Published: มกราคม – เมษายน 2560

48. Title: การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): อุหมาด หมัดอาด้ำ
Source: วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 6 Number: – Page: 87-108 Published: กรกฎาคม 2560

47. Title: Acute Exacerbation Symptoms Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Triggering Factors, and Management Strategies
Author(s): Engkarat Rodkantuk, Sudsiri Hirunchunha and Rewwadee Petsirasan
Source: Songklanagarind Journal of Nursing
Database: TCI
Volume: 37 Number: 2 Page: 1-13 Published: April – June 2017

46. Title: ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทิลโคลินเอสเตอเรสและต้านอนุมูลอิสระ ของสมุนไพรไทยบางชนิดในวงศ์ Asteraceae และ Cucurbitaceae
Author(s): สุพัตร์ หลังยาหน่าย, ประภาพร จันทร์เอียด และ จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
Database: TCI
Volume: 31 Number: 1 Page: 35-46 Published: มิถุนายน 2560

45. Title: เงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนใต้
Author(s): กฤษดี พ่วงรอด, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Source: วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Database: TCI
Volume: 28 Number: 1 Page: 25-38 Published: มกราคม-เมษายน 2560

44. Title: WU Timeline: การพัฒนากับการใช้ Social Media
Author(s): นัสราห์ จำปากลาย
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 2 Page: 262-268 Published: May – August 2017

43. Title: เรียนรู้อยู่อาศัย: แนวคิดและบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
Author(s): พิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 3 Page: 335-342 Published: September – December 2017

42. Title: Dimensions of Chinese Literature in ASEAN Countries: From Homeland Nostalgia to Remarkable Ideology and the Creation of New Identity
Author(s): Pairin Srisinthon
Source: Journal of Mekong Societies
Database: TCI
Volume: 13 Number: 1 Page: 125-148 Published: January – April 2017

41. Title: เพื่อนช่วยเพื่อน: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่องการวาดเส้น
Author(s): เรวัต สุขสิกาญจน์
Source: วารสารศึกษาศาสตร์
Database: TCI
Volume: 28 Number: 1 Page: 195-207 Published: มกราคม – เมษายน 2560

40. Title: Pharmacogenetics: Focus on Breast Cancer Treatment
Author(s): Md. Akbar Hossain, Md. Abu Bakar Siddique and Reedwan Bin Zafar Auniq
Source: Journal of Neoplasm
Database: –
Volume: 2 Number: 2 Article: E15 Published: July 2017

39. Title: บทบาทการเรียนรู้สร้างคนดีและคนเก่ง : กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Author(s): สันถัต สารักษ์
Source: PULINET Journal
Database: –
Volume: 4 Number: 3 Page: 328-334 Published: September – December 2017

38. Title: การศึกษานำร่องผลของการให้โปรแกรมส่งเสริมการทำงานสมองต่อการทำงานสมองและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับความรุนแรงปานกลางถึงหนัก
Author(s): นิธิตา ปิยอมรพันธุ์, ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย, ฐิติมา จีนประชา, มารินี ชั่งหนิ, สุนิษา โต๊ะหลี, โฆษณพงศ์ โพธา, อโนมา สันติวรกุล และ ทิพวิมล ดำช่วย
Source: เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Database: TCI
Volume: 27   Number: 2   Page: 64-70   Published: พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

37. Title: MUSLIMS, EDUCATION, AND MOBILITY IN THAILAND’S UPPER SOUTH: WHY THEY ARE IMPORTANT
Author(s): Edwin R. Zehner
Source: Journal of Education and Social Sciences
Database: –
Volume: 7 Number: 1 Page: 43-51 Published: June 2017

36. Title: IMPROVING ENGLISH EDUCATIONAL OUTCOMES IN THAILAND’S SEMI-RURAL UPPER SOUTH: TOWARD GETTING BETTER RESULTS
Author(s): Edwin R. Zehner
Source: Journal of Education and Social Sciences
Database: –
Volume: 7 Number: 1 Page: 257-274 Published: June 2017

35. Title: Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula
Author(s): Warachate Khobjai, Suriyan Sukati, Khemjira Jarmkom, Pattaranut Eakwaropas and Surachai Techaoei
Source: International Journal of Pharmacological and Pharmaceutical Sciences
Database: –
Volume: 11 Number: 5 Page: 286-289 Published: May 2017

34. Title: Strategic Intuition: The Development of Leader in the 21st Century
Author(s): Somnuk Aujirapongpan and Jaturon Jutidharabongse
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 6 Number: 3 Page: 125-133 Published: September – December 2017

33. Title: Customer Loyalty to FTTx Products & Services Provided by TOT Public Company Limited in Suratthani
Author(s): Nattikan Adisairattanakun and Supit Ritkaew
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 6 Number: 3 Page: 72-82 Published: September – December 2017

32. Title: การประยุกต์ใช้น้ำมันรำข้าวและสารสกัดจากรำข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสำอางสำหรับผิว
Author(s): จิราภรณ์ ทองตัน และ วรพงศ์ ภู่พงศ์
Source: วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Database: TCI
Volume: 12 Number: 2 Page: 1-10 Published: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

31. Title: พื้นผิวที่ปรับเปลี่ยนระดับความเป็นขั้วได้ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต
Author(s): สุฤกษ์ คงทอง และ สุภาวดี โชติรัตน์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)
Database: TCI
Volume: 33 Number: 2 Page: 1-10 Published: ธันวาคม 2560

30. Title: ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย
Author(s): ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
Source: Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
Database: TCI
Volume: 10 Number: 2 Page: 1282-1300 Published: พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

29. Title: Polynomial Whose Values at the Integers are n-th Power of Integers in a Quadratic Field
Author(s): Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
Source: KMITL Science and Technology Journal
Database: TCI
Volume: 17 Number: 1 Page: 13-21 Published: January – June 2017

28. Title: ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อประเทศไทย 4.0
Author(s): อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Database: TCI
Volume: 9 Number: 2 Page: 74-80 Published: มีนาคม-เมษายน 2560

27. Title: การพัฒนาระบบท่ออิมพิแดนซ์สำหรับการศึกษาการดูดกลืนคลื่นเสียงตกกระทบแนวฉากของวัสดุ
Author(s): สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และ พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี
Source: วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Database: TCI
Volume: 35 Number: 2 Page: 94-101 Published: July – December 2016

26. Title: ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในกลุ่มคนงานโรงงานเผาอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): ชารีฟ สะมะแอ, นูรูฮูดา อุเซ็ง, บัลกีส ยีมะยี, ฟาฏีมะ เจะและ, อารีฟอ แปเฮาะอีเล และ จารุภา เลขทิพย์
Source: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 20 Number: 1 Page: 9-17 Published: มกราคม-มิถุนายน 2560

25. Title: The Process of Reducing Sodium Intake among Older Adults: A Participatory Action Research Study
Author(s): Ladda Thiamwong and Jom Suwanno
Source: Journal of Gerontology & Geriatric Medicine
Database: –
Volume: 1 Number: 2 Article ID: 555556 Published: March 2017

24. Title: An Ontology-based Supporting System for Integrated Farming towards a Concept of the Sufficiency Economy
Author(s): Wichuphon Chariyamakarn, Poonpong Boonbrahm, Thepchai Supnithi and Taneth Ruangrajitpakorn
Source: KKU Science Journal
Database: TCI
Volume: 44 Number: 4 Page: 691-704 Published: December 2016

23. Title: Dextran separation from synthetic raw sugar solutions by ultrafiltration, and analysis of membrane fouling mechanisms
Author(s): Arwut Promraksa, Chalongsri Flood, Philip Schneider and Adrian Flood
Source: Suranaree Journal of Science and Technology
Database: TCI
Volume: 23 Number: 4 Page: 389-400 Published: October – December 2016

22. Title: A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical students
Author(s): Tharin Phenwan and Weeratian Tawanwongsri
Source: MedEdPublish
Database: –
Volume: 6 Number: 2 Article ID: 36 Published: June 2017

21. Title: Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula
Author(s): Warachate Khobjai, Suriyan Sukati, Khemjira Jarmkom, Pattaranut Eakwaropas and Surachai Techaoei
Source: International Journal of Pharmacological and Pharmaceutical Sciences
Database: –
Volume: 4 Number: 5 Page: 268-271 Published: May 2017

20. Title: A new species of Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand
Author(s): Sanya Nuanlaong, Sarayut Onsanit, Vutthipong Chusangrach, Potjamarn Suraninpong
Source: Thai Forest Bulletin (Botany)
Database: TCI (T1)
Volume: 44   Number: 2   Page: 128-133   Published: December 2016

19. Title: Signifikan Pendidikan Sivik terhadap Pengukuhan Proses Demokrasi di Thailand
Author(s): Abdulroya Panaemalae
Source: Journal of Techno Social
Volume: 8   Number: 2   Page: 33-43   Published: December 2016

18. Title: Islam and The West : Traiq Ramadan and The Discourse of Religion of Peace for a Global Understanding
Author(s): Abdulroya Panaemalae and Zaenuddin Hudi Prasojo
Source: Al-Albab
Volume: 5   Number: 2   Page: 235-247   Published: December 2016

17. Title: Body Size, Burrow Ownership and Handedness Affecting Fighting Success of the Fiddler Crab, Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837)
Author(s): Fahmida Wazed Tina Tina, Onprang Sutthakiet, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 1-9   Published: December 2016

16. Title: Coral Restoration and Growth Performance at Samui Island, Southern Thailand
Author(s): Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Fahmida Wazed Tina, Sirilak Chumkiew, Peeravit Koad and Uthai Kuhapong
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 10-18   Published: December 2016

15. Title: Diversity of Coral Reef Fishes at Racha Yai Island, Thailand
Author(s): Premrudee Noonsang, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee, Sirilak Chumkiew and Uthai Kuhapong
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 19-34   Published: December 2016

14. Title: Monitoring the Impact of Tropical Cyclone on Coral Reef Community and Its Recovery Using Landscape Mosaic Technique at Racha Yai Island, Phuket
Author(s): Sirilak Chumkiew, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Database: TCI (T1)
Volume: 40   Number: 3   Page: 93-101   Published: December 2016

13. Title: Exploring leadership styles for innovation: An exploratory factor analysis
Author(s): Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich and Rodney A. Stewart
Source: Engineering Management in Production and Services
Volume: 9   Number: 1   Page: 7-17   Published: March 2017

12. Title: จริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก
Author(s): สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 161-172   Published: มิถุนายน 2559

11. Title: การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ป่าประและความขัดแย้ง: กรณีศึกษาป่าประในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): สายฝน จิตนุพงศ์
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 115-142   Published: มิถุนายน 2559

10. Title: กลยุทธ์นักบริหาร: การจัดการด้านการสื่อสารโครงการ
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 55-86   Published: มิถุนายน 2559

9. Title: ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
Author(s): อนุชสรา เรืองมาก
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 16   Number: 1   Page: 19-54   Published: มิถุนายน 2559

8. Title: การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้
Author(s): รงค์ บุญสวยขวัญ
Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Database: TCI
Volume: 8   Number: 3   Page: 241-266   Published: ธันวาคม 2559

7. Title: บทวิจารณ์หนังสือ Teaching Tips – Strategies, Research, and Theory for Collegeand University Teachers
Author(s): อัญชลี ชยานุวัชร
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 97-103   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

6. Title: Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Language
Author(s): Nurizzi Rifqi Ferdian
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 79-93   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

5. Title: ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
Author(s): จรวย สุวรรณบํารุง, จันจิรา โคตรทองวงค์, คุณัญญา เชิดสุข, พิไลพร ถวิลการ, สลิตา ประเคนคะชา และ อรสา ไกรรัตน์
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database:
Volume: 2   Number: 2   Page: 55-77   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

4. Title: ปริทัศน์หนังสือ NEHRU The Invention of India
Author(s): จิตประพัฒน์ สายโสภา
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI (T3)
Volume: 9   Number: 9   Page: 179-192   Published: ธันวาคม 2559

3. Title: Effect of nitrogen on fruit quality of pummel (Citrus grandis (L.) Osbeck) cv. Tubtim Sayam
Author(s): Maitree Kaewtubtim, Montree Issarakrisila and Somsak Maneepong
Source: KKU Science Journal
Database: TCI (T1)
Volume: 44   Number: 3   Page: 518-529   Published: July – September 2016

2. Title: Anti-Acetylcholinesterase and Anti-oxidant Activities of Some Thai Medicinal Plants in Asteraceae and Cucurbitaceae families
Author(s): Supat Langyanai, Prapaporn Chaniad and Jindaporn Puripattanavong
Source: Srinakharinwirot Science Journal
Database: TCI (T1)
Volume: 31 Number: 1 Page: 35-45 Published: June 2017

1. Title: Factors Affecting Consumer Behaviorat Central Plaza Suratthani
Author(s): Jitkamol Sangpetch and Supit Ritkaew
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI (T1)
Volume: 5   Number: 3   Page: 70-81   Published: 2016