Home / แบบฟอร์ม/ประกาศ/ขั้นตอน

แบบฟอร์ม/ประกาศ/ขั้นตอน

ประกาศทุน/แบบฟอร์ม/ขั้นตอน

ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ประกาศทุน/แบบฟอร์ม)

1. ทุนวิจัยประเภทบุคคล

2. ทุนวิจัยงบ ววน.

3. ทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ

4. ทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โปรดคลิก

5. ทุนพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

cats

การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ประกาศเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน โปรดคลิก (ประกาศฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563)

2. ประกาศหลักเกณฑ์การขอรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย โปรดคลิก (ประกาศฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)

cats

ขั้นตอน/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัย

ทุนภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก โปรดคลิก

2. ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุน โปรดคลิก

3. ขั้นตอนการขออนุมัติหมวดงบประมาณ โปรดคลิก

4. ขั้นตอนการนำเงินเข้าระบบ MIS โปรดคลิก

5. ขั้นตอนการขอเบิกเงินอุดหนุน โปรดคลิก

6. ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนภายนอก โปรดคลิก

7. แบบฟอร์มการขอเบิกเงินอุดหนุนภายนอก โปรดคลิก

8. แบบขออนุมัติหมวดงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โปรดคลิก

9. แบบขอส่งรายงานสรุปการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย โปรดคลิก

10. ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภายนอก (2560-2561) โปรดคลิก