Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2559)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2559)

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (update 28/7/2559)

55. Title: การมีส่วนร่วมของชาวนาลุ่มน้ำปากพนังในการธำรงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
Author(s): รุ่งรวี จิตภักดี และ ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
Source: วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Database: TCI
Volume: 8   Number: 2   Page: 56-75   Published: เมษายน-มิถุนายน 2559

54. Title: Using YouTube to Engage Learners in Pronunciation Practice
Author(s): PATCHAREE IMSRI
Source: Walailak Journal of Asian Studies
Volume: 1   Number: 1   Page: 67-77   Published: March 2016

53. Title: L1 Transfer as a Source of Difficulty for L2 Learners: A Comparative Study of English and Thai Verbal Modality
Author(s): KANYANAT SAKKANAYOK
Source: Walailak Journal of Asian Studies
Volume: 1   Number: 1   Page: 49-65   Published: March 2016

52. Title: Power of the Small Things: Exploring Postcolonial Children’s Perspectives in Arundhati Roy’s The God of Small Things
Author(s): KAMKAEO MANEEROT
Source: Walailak Journal of Asian Studies
Volume: 1   Number: 1   Page: 33-47   Published: March 2016

51. Title: “ไตรลักษณ์” ความจริงที่ต้องประจักษ์ใน “วิญญาณที่ถูกเนรเทศ”
Author(s): ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 2   Page: 171-177   Published: กันยายน 2558

50. Title: บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
Author(s): ณัฐวรา สะอา
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 2   Page: 131-151   Published: กันยายน 2558

49. Title: ความคิดเห็นและการปรับตัวของประชาชนต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): อังคณา ศรีสุวรรณ์
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 2   Page: 117-129   Published: กันยายน 2558

48. Title: บทบาทของหน่วยงานรัฐ กับ เขตนิคมการเกษตรข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): กฤษณกร สิงคมาศ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 2   Page: 101-116   Published: กันยายน 2558

47. Title: สมุนไพรใน “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง”
Author(s): อนุชสรา เรืองมาก
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 2   Page: 45-72   Published: กันยายน 2558

46. Title: วัฒนธรรมกินแบ่ง – กินรวบ
Author(s): สมใจ สมคิด
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 1   Page: 53-58   Published: มีนาคม 2558

45. Title: มิติใหม่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Author(s): ทัศนียา บริพิศ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 1   Page: 83-94   Published: มีนาคม 2558

44. Title: นางเลือดขาว: ตํานานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม
Author(s): สายฝน จิตนุพงศ์
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 1   Page: 135-143   Published: มีนาคม 2558

43. Title: การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
Author(s): นันธิดา จันทร์ศิริ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 1   Page: 145-153   Published: มีนาคม 2558

42. Title: คนข้ามฝัน (บทวิจารณ์หนังสือ)
Author(s): วิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
Source: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Volume: 15   Number: 1   Page: 183-186   Published: มีนาคม 2558

41. Title: Engaging Imagination: Helping Students Becom Creative and Reflective Thinkers (Book review)
Author(s): จงสุข คงเสน
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 2   Number: 1   Page: 81-88   Published: มกราคม-มิถุนายน 2559

40. Title: การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน
Author(s): ไพรินทร์ ศรีสินทร
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 2   Number: 1   Page: 65-79   Published: มกราคม-มิถุนายน 2559

39. Title: เพศวิถีร่วมสัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experientail Learning)
Author(s): สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 2   Number: 1   Page: 45-64   Published: มกราคม-มิถุนายน 2559

38. Title: ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Author(s): เกียรติกำจร กุุศล และ อรทัย นนทเภท
Source: วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Database: TCI
Volume: 9   Number: 1   Page: 49-60   Published: มีนาคม 2559

37. Title: Effect of Substrate and Granules/Inocula Sizes on Biochemical Methane Potential and Methane Kinetics
Author(s): Sunwanee Jijai, Galaya Srisuwan, Sompong O-Thong, I. Norli and Chairat Siripatana
Source: Iranica Journal of Energy and Environment
Database: –
Volume: 7   Number: 2   Page: 94-101   Published: June 2016

36. Title: การจัดการขยะกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
Author(s): สุวัฒน์ เกิดมณี
Source: PULINET Journal
Volume: 3   Number: 2   Page: 107-115   Published: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

35. Title: ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
Author(s): สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 347-359   Published: มิถุนายน 2559

34. Title: ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโด๊ะ ตำบลกัวแจโด๊ะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
Author(s): วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 303-346   Published: มิถุนายน 2559

33. Title: เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไข ปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิงมลายูปาตานี
Author(s): บัญชา ราชมณี
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 259-302   Published: มิถุนายน 2559

32. Title: เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
Author(s): กัลยาณี เกตุแก้ว
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 223-257   Published: มิถุนายน 2559

31. Title: การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1980-2010
Author(s): ปิยะนันท์ นิภานันท์
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 175-173   Published: มิถุนายน 2559

30. Title: รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินากลายเป็นสินค้า กรณีศึกษาช่างเงินเมืองหลวงพระบาง
Author(s): ธีระยุทธ บัวจันทร์
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 125-173   Published: มิถุนายน 2559

29. Title: การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
Author(s): ณัฐกานต์ แน่พิมาย
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 79-124   Published: มิถุนายน 2559

28. Title: ผีกะในภาคเหนือของไทยตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่
Author(s): เอ็ดวิน เซเนอร์
Source: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Database: TCI
Volume: 8   Number: 8   Page: 15-34   Published: มิถุนายน 2559

27. Title: Using Grounded Theory to Gain an Insight into How Thai Students Learn English
Author(s): Anchalee Chayanuvat
Source: Journal of Learning Innovations Walailak University
Volume: 1   Number: 2   Page: 61-82   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

26. Title: Flipped learning: Gateway to student engagement (Book review)
Author(s): จิราพร ภราดร์นุวัฒน์
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 1   Number: 2   Page: 83-87   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

25. Title: การบูรณาการกระบวนการเรียนรูโดยใช้้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง
Author(s): สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 1   Number: 2   Page: 39-59   Published: กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

24. Title: ครูในฝัน
Author(s): วิจิตร ศรีสอ้าน
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 1   Number: 1   Page: 31-41   Published: มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558

23. Title: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
Author(s): วรพงศ์ ไชยฤกษ์
Source: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Volume: 1   Number: 1   Page: 77-95   Published: มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558

22. Title: The Factors Related to Consumers’ Purchasing Behavior on the Convenience Stores and the Traditional Retail Stores in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province
Author(s): Supattra Deelieb, Vipawan Klinhom
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 5   Number: 2   Page: 56-67   Published: May 2016

21. Title: การจัดทำฐานข้อมูลป่าจากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Author(s): จันทิรา รัตนรัตน์
Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Database: TCI
Volume: 35   Number: 2   Page: 168-173   Published: มีนาคม 2559

20. Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ทำนา ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
Author(s): วิโรจน์ จันทร และ สมชาย สวัสดี
Source: วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Database: TCI
Volume: 9   Number: 32   Page: 1-10   Published: กรกฎาคม-กันยายน 2559

19. Title: การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Author(s): มนวัธน์ พรหมรัตน์, ทวีลักษณ์ พลราชม และ อัมพร หมาดเด็น
Source: มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
Volume: 3   Number: 2   Page: 95-118   Published: กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

18. Title: ระบบประเมินความรู้ผ่านเครือข่าย (e-Testing): กรณีศึกษาคลังข้อสอบ สนันสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Author(s): ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
Source: PULINET Journal
Volume: 3   Number: 1   Page: 112-117   Published: มกราคม-เมษายน 2559

17. Title: ผลการทบทวนแนวทางกิจกรรมทางกายในปัจจุบันระดับสากลสำาหรับวัยต่างๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Author(s): อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
Source: สงขลานครินทร์เวชสาร
Database: TCI
Volume: 34   Number: 1   Page: 39-49   Published: มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

16. Title: ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา
Author(s): วชิรา สุทธิธรรม, ยุวดี วิทยพันธ์ และ สุรินธร กลัมพากร
Source: วารสารสภาการพยาบาล
Database: TCI
Volume: 31   Number: 1   Page: 19-31   Published: มกราคม-มีนาคม 2559

15. Title: Integrated Reporting: New Dimension of Firms’ Performance Reporting
Author(s): Somnuk Aujirapongpan, Sarapee Chanatup
Source: AU-GSB e-Journal
Database: TCI
Volume: 8   Number: 1   Page: 51-60   Published: 2015

14. Title: In the moving to know: Knowledge expedition based on tacit local knowledge in Thailand Health Care
Author(s): Yuwanuch Tinnaluck, Pierre Fayard, Valla Tantayotai, Kadigia Faccin
Source: Brazilian Journal of Management & Innovation
Volume: 3   Number: 1   Page: 22-41   Published: 2015

13. Title: Nutrient Uptake and Fruit Quality of Pummelo as Influenced by Ammonium, Potassium, Magnesium, Zinc Application
Author(s): Hien Huu Nguyen, Somsak Maneepong, Potjamarn Suranilpong
Source: Journal of Agricultural Science
Volume: 8   Number: 1   Page: 100-109   Published: January 2016

12. Title: The Comparative Relationship of Knowledge Management and Employee Engagement of Hotel business in Thailand
Author(s): Somnuk Aujirapongpan, Yeamdao Narangajavana, Yuttachai Hareebin
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 5   Number: 1   Page: 74-86   Published: January 2016

11. Title: The Analysis of Value-for-Money (VfM) for Public Private Partnership Infrastructure: A Public Sector Comparator Approach
Author(s): Nuanan Kurakaew, Nakhon Kokkaew, Nukul Suksuwan
Source: WMS Journal of Management
Database: TCI
Volume: 5   Number: 1   Page: 26-39   Published: January 2016

10. Title: Perceptions and Attitudes of Community Leaders on Rehabilitation of Persons with Physical Disabilities in Community, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province
Author(s): Khomkrip Longlalerng, Charupa Lektip, Wannisa Kumban, Taweepol Sanpakdee
Source: Thai Journal of Physical Therapy
Database: TCI
Volume: 37   Number: 3   Page: 113-125   Published: December 2015

9. Title: กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานฝีมือและหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Author(s): มัลลิกา คงแก้ว, ประกอบ ใจมั่น, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
Source: วารสารราชพฤกษ์
Database: TCI
Volume: 13  Number: 2   Page: 41-50   Published: ธันวาคม 2558

8. Title: Integrated Reporting: New Dimension of Firms’ Performance Reporting
Author(s): Somnuk Aujirapongpan, Sarapee Chanatup
Source: AU-GSB e-Journal
Database: TCI
Volume: 8  Number: 1   Page: 51-60   Published: 2015

7. Title: ผ้า สื่อกลางระหว่างความเชื่อกับพิธีกรรม : กรณีศึกษา ผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Author(s): ชนกมลย์ คงยก
Source: ดำรงวิชาการ
Database: TCI
Volume: 14  Number: 1   Page: 79-96   Published: 2558

6. Title: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่แนวชายฝั่งกับทรัพยากรการท่องเที่ยว : ปัญหา และผลที่ตามมา
Author(s): อรอนงค์ เฉียบแหลม
Source: วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Database: TCI
Volume: 11  Number: 2   Page: 134-145   Published: ธันวาคม 2558

5. Title: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงด้วยเทคนิค การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหนือสภาวะวิกฤติ
Author(s): ปัตตะ ฮาแว, พนิตา สุมานะตระกูล, ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ, นิติธร ชูศรี
Source: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
Database: TCI
Volume: 18  Number: 2   Page: 37-45   Published: ธันวาคม 2558

4. Title: A Comparative Review of Contour and Raster Based Methods for the Prediction of Surface Water Flow from DEM Data
Author(s): Ajalawit Chantaveerod, Thunyawat Limpiti, Andrew Seagar
Source: King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
Database: TCI
Volume: 8  Number: 4   Page: 221-232   Published: December 2015

3. Title: Factors Influencing Personal Financial Management ofChumphon Provincial Police
Author(s): Somnuk Aujirapongpan,  Punn Kao-iean
Source: Journal of Management Sciences
Database: TCI
Volume: 32  Number: 2   Page: 29-57   Published: December 2015

2. Title: Knowledge and attitudes toward thalassemia in Walailak University staffs
Author(s): Manit Nuinoon, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet
Source: Journal of Medical Technology and Physical Therapy
Database: TCI
Volume: 27  Number: 3   Page: 240-254   Published: December 2015

1. Title: Developing the Participatory EducationProgram for Dengue Prevention andControl in the Primary School,Southern Region, Thailand
Author(s): Charuai Suwanbamrung, Kiatgumjorn Kusol, Kanokwan Tantraseneerate, Somjit Promsupa, Teera Doungsin, Supapron Thongchan and Monlana Laupsa
Source: Health
Volume: 7  Number: –   Page: 1255-1267   Published: October 2015