Home / ภารกิจ/บทบาทและหน้าที่

ภารกิจ/บทบาทและหน้าที่

ภารกิจ/บทบาทและหน้าที่ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:

1.กำหนดแนวทาง นโยบายและประสานงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2.เป็นหน่วยเลขานุการกิจของโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา/บูรณาการโดยทำหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยร่วมระหว่างสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและกับหน่วยงานภายนอก

3.เป็นแกนนำในการจัดตั้งการบริหารและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา/บูรณาการเฉพาะเรื่องที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยและ/หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำสถาบัน

4.แสวงหาและประสานการดำเนินการในการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร

5.ดำเนินการและประสานงานในการจัดตั้งสถานวิจัยและ/หรือหน่วยวิจัยทั้งในลักษณะปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (SpecialtyResearch Unit) และการศึกษาเฉพาะพื้นที่ (Area Base) ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและพัฒนาทั้งในลักษณะถาวรและเฉพาะกิจ

6.ประเมินและติดตามผลโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ

8.ร่วมประสานในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆให้แก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งในระดับสากล

Breck1