Home / เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการวิจัย

เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการวิจัย

เป้าหมายหลัก :
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

Breck1

วิสัยทัศน์ (Vision) ‘3 ล ’:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะเป็น ‘แหล่ง’ ข้อมูลผลผลิตงานวิจัย เป็น‘หลัก’ ของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น ‘เลิศ ’ สู่สากล

Breck1

พันธกิจ (Mission):
สนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้   ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้

Breck1

นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย (University Research Policy) :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบ ‘NAB Policy’ (National Area Base Policy) คือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักสำคัญอันดับแรก เพื่อการสร้างความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก สำหรับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่สร้างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ก็สามารถดำเนินการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได

Breck1

นโยบายสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (Institute of Research and Innovation Policy):
สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก   ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล  และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

Breck1