Home / ผลการประเมิน 5ส Green

ผลการประเมิน 5ส Green

วันที่ตรวจประเมิน วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256 โปรดคลิก

ผลประเมินโดยคณะกรรมการกลางครั้งที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 โปรดคลิก

คะแนนประเมินตนเอง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โปรดคลิก