Home / มาตรฐานกลาง 5ส Green

มาตรฐานกลาง 5ส Green

มาตรฐานกลาง 5ส Green_63 (ฉบับ กรกฎาคม 63)

จากมติการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มีจำนวน  19  มาตรฐาน ดังนี้

    1. มาตรฐานกลาง บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน
    2. มาตรฐานกลาง ป้ายบ่งชี้
    3. มาตรฐานกลาง โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์
    4. มาตรฐานกลาง ตู้เก็บเอกสาร
    5. มาตรฐานกลาง แฟ้มเอกสาร
    6. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
    7. มาตรฐานกลาง อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)
    8. มาตรฐานกลาง ห้องประชุม
    9. มาตรฐานกลาง ห้องรับแขก/มุมรับแขก
    10. มาตรฐานกลาง แผงสวิทซ์ไฟ
    11. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ
    12. มาตรฐานกลาง ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน
    13. มาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร
    14. มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย
    15. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง
    16. มาตรฐานกลาง ตู้น้ำดื่ม
    17. มาตรฐานกลาง ถังขยะ
    18. มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
    19. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน