Home / 5ส Green@IRI

5ส Green@IRI


นโยบาย

               จากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 7-10 ในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข นั้น

               สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย “Walailak Go Green” หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การแยกขยะ การงดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือการรณรงค์ให้รับบริการรถไฟฟ้า เพราะนอกจากลดอุบัติเหตุแล้วยังสามารถลดมลพิษได้อีกด้วย ซึ่งโครงการต่างๆดังกล่าวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขโครงการสีเขียว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

♥ IRI 5ส go green ♥ 

     

– ใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่
– สนับสนุนการใช้ถุงผ้า
– ใช้กระดาษรีไซเคิล

♥ ด้านการจัดการพลังงานพลังงาน ♥ 

 

– ปิดไฟหลังการใช้งาน
– เปิดแอร์ที่ 27 องศา

♥ ด้านการจัดการขยะและของเสีย ♥

– แยกขยะตามประเภทก่อนทิ้ง
– เอาขยะกลับมาใช้ใหม่

♥ ด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ ♥

– ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งาน
– สำรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

♥ ด้านระบบขนส่ง ♥

– ใช้รถขนส่งสาธารณะ(รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย)
– ใช้การเดินเมื่อต้องการเดินทางไปยังอาคารใกล้เคียง
– ใช้รถคันเดียวกัน เมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่เดียวกัน

♥ ด้านการศึกษา ♥

– ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
– มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้