Home / ird2016

ird2016

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทย …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI

รายชื่อนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำน …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื …

Read More »

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนิ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

              & …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้ …

Read More »

สสว. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ แถลงจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center มุ่งยกระดับให้วิสาหกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ อาจารย์ประจ …

Read More »